Něco nového pod sluncem. Kázání J.Š. z 31.12. 2017 (Poslední den občanského roku)

  • Posted on: 2 January 2018
  • By: Jiří Šamšula

Kaz 1, 1–11 a Iz 43, 18–19

“Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.” (Kaz 1,9)

“Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?” (Iz 43,19)

I.

Dnes končí rok 2017. Pro mnohé jeden z dalších roků „našeho letopočtu“, pro křesťany nový rok po Kristu. Je tomu právě plus mínus 2018 let od události, o níž věříme, že nevratně změnila běh dějin. 2018 let od události, o níž křesťané věří, že je středem dějin a také ukazatelem k jejich dovršení, naplnění. Na počátku tohoto roku si můžeme připomenout, že tehdy v našem světě vyrašilo něco vskutku nového. 2018 let od události jejíž důsledky však ne zcela dokážeme pochopit a vyjádřit. Jak souvisí křesťanská naděje, že Bůh v Kristu změnil chod našeho světa a také ho vede k dobrému cíli: toto není snadné často propojit s naší zkušeností světa. Když přemýšlíme, co vše se v nás a okolo nás dělo a děje, když se ptáme, co nás čeká, co se bude dít, co k nám přichází? Co máme v rukou, co můžeme ovlivnit? A co v rukou nemáme? Co mají v rukou vlivní lidé a vlivné struktury našeho světa?

Zvláště na konci starého a na počátku nového občanského roku je zvykem takto přemýšlet. Bilancovat. Co jsme prožili, co je za námi, co se podařilo, co jsme promarnili. Na počátku roku či před koncem starého je zvykem také plánovat, přemýšlet, jak žít jinak. Vyhlížet do budoucnosti: se zvědavostí, radostí a nebo s bázní a úzkostí. Jak to je se starým rok 2017? V jeho hodnocení, se stejně jako rok předchozí, setkáváme s ambivalentním hodnocením: na jedné straně slyšíme, že jsme se nikdy neměli – my zde v ČR, my na západě – lépe. Což je tedy důvod když ne k radosti, tak alespoň k elementární vděčnosti. Na druhé straně na společenské a globální rovině spíše moc důvodu k radosti reálně u mnohých nebyl. Často důvod spíše k hněvu. A obavám. Znovu ukazuje, jak se svět vlastně nezměnil. Ba co hůř, mnozí, ať z leva či z prava, mají dojem, že se žene když ne do záhuby, tak alespoň do něčeho, co už si svět dávno prožil. Války, sociální a kulturní konflikty, ekonomický propad, démonc nacionalismu. I letos jsme si po volbách uvědomili: renesance autoritářských režimů, s podporou církve, není rozhodně nic, co se týká jen Ruska či Polska. I to je naše reálná možnost. Ale dost již s politikou.

Tato obecnější bilance roku 2017 se samozřejmě nemusí krýt s bilancí osobní. Nezávisle na době, v níž žijeme, každý z nás zažil něco dobrého. Ale přesto si dovolím zůstat u toho převažujícího pocitu obav z toho, co bylo, je a co přijde. Obav z toho, s čím přijdou dějiny. Máme dost důvodů být v mnoha ohledech skeptičtí. Ovšem víra nás ponouká k otázce: kde je v tom všem dění, ve světě, ale i v mém osobním životě Bůh? Zvláště v tom dění, kde je vidět, že se prosazuje zjevný nesmysl, marnost, utrpení, zánik? Tuto otázku po Bohu si kladli lidé odevždy. Mám však za to, že v dnešní složité době jsou odpovědi na takové otázky obzvláště obtížné. Ale ani možná tato složitost a nepřehlednost není nic nového, o čemž svědčí právě kniha Kazatel.

II.

Že je obtížné porozumět tomu, jak Bůh jedná v našem světě; že je člověku často těžké porozumět Božím plánům: to je zkušenost, o níž tak podmanivě biblická kniha Kazatel hovoří. Boží nepochopitelnost a nesmyslnost světa pisatel knihy bere jako něco daného. Mluví z něj hluboká rezignace. „Pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí.“ Mluvčí knihy kazatel, údajně král Šalomoun, vyznává, že mu život nabídnul skutečně vše: velkolepou možnost seberealizace v mnoha oblastech: moc, moudrost, život v luxusu a ve smyslových radovánkách. Ovšem nic z toho nedalo jeho životu smysl. To vše bylo k ničemu, bylo marné. Kazatel nemluví však jen o svém životě. Zobecňuje: nejen že jeho život byl marný. Ale marná se mu zdá celá skutečnost, celá existence. Vše je jen věčný koloběh, „všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět, nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením.“ (1,8) O ničem nelze vlastně říci, že by to bylo nové. Na všem lpí pachuť zmaru, marnosti, smrti. „Pojal jsem nenávist k životu, zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje. To vše je pomíjivost a honba za větrem.“ (2,17) I taková slova v této biblické knize můžeme slyšet. Kazatel rozeznává tíži pozemské existence. Snad až příliš si je vědom, jak je vše v našem životě zatíženo konečností, smrtí a nezodpovězenými a nezodpověditelnými otázkami. A že by v dějinách mohlo vyrašit ještě něco nového? To těžko...

Kazatelův hlas však – kupodivu – naprostá marnost a skepse nepřemůže. (I proto tu knihu máme v bibli) Nekončí ani v ateismu, ani v nihilismu. Neříká: je to však tak marné, protože žádný Bůh není. Ani nekončí v hrdém, ovšem ve svém jádru zoufalém postoji: „Jezme a pijme, neboť zítra zemřeme!“ Kazatel neopouští základní rámec víry. Kazatel nevrací Hospodinu vstupenku, tak jako hrdý Ivan Karamazov, hrdina Dostojevského románu Bratři Karamazovi, odmítá existenci Boha tváří tvář utrpení ve světě, zvláště utrpení dětí.

Kazatel říká: Člověk sice „nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná“. Není pro člověka však nic lepšího „než se radovat a konat dobro“. (3,11n) I zde slyšíme výzvy k radosti, ke konání dobra, k pamatování na Stvořitele, k bázni z něj. „Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, na tom u člověka všechno závisí.“ Tak předposlední věta knihy. Kazatel je v těchto výzvách sporý. Jakoby plachý, ale jsou zde. Jakož i vyznání: to vše dobré, co člověk zažívá pochází od Boha, je to Boží dar. „Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží.“ Kazatel také tuší něco o tom, že tento život není jen stálé opakování téhož. Za nesmyslností tuší smysl, byť ho nedokáže leckdy plně pojmenovat.

My křesťané a křeťanky 2018 let po Kristu a v doprovodu jeho Ducha máme více světla a více naděje než Kazatel. Kristovo království už mezi námi vyrašilo. Už o něm víme. Kazatelova slova nás však mohou upozornit: ještě tu není plnost, ještě teče Božím světem příliš mnoho slz, nejen našich, ale i těch, kdo jsou na tom mnohem hůře než my.[1] A právě v tomto pomíjivém světě máme být pozorní. Pozorně se učit z minulosti. Pozorně předjímat to, co je před námi. Ale také být pozorní k přítomnosti. Radovat se především z toho, že žijeme. A že i přese všechny starosti, strachy a marnosti stále věříme a zažíváme něco jako naplnění a vděčnost. A pak snad i obavy o to, co život přinese, budou o něco méně temné.

Přeju nám do nového roku, abychom zakoušeli co nejvíce té Boží radosti a objevování toho, co nového ve světě Bůh činí. I přese všechnu zakoušenou marnost a nejistotu v životě osobním, církevním i společenském, přese všechnu tíži naší konečnosti. Ať nás na naši další cestu časem doprovází Hospodinovo slovo: „Hle, činím něco docela nového a už to raší. Vězte o tom!“ Amen.

[1] Podle BALABÁN, Radost člověka a pomíjivost života. Úvaha nad starozákonní knihou kazatel, in Kvete-li vinný kmen. Praha, 2002, s. 241.