Žízněme po vodě živé. Kázání J.Š. ze 7.1. 2018 (1. neděle po Zjevení)

  • Posted on: 12 January 2018
  • By: Jiří Šamšula

„Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.“ (Zj 21,6)

I.

Sestry a bratři, vlastně bych dnes měl hovořit o světle. Ale budu mluvit o vodě. Včera bylo lidově „Tří králů“, jinak slavnost Zjevení. Kdy se jednak připomíná příběh o třech mudrcích, kterým se dostalo zjevení, osvícení, když v jednom novorozenci rozpoznali světlo spásy, které prozáří temnoty světa. Protože jsem o třech mudrcích hovořil již na štědrý den, vybral jsem jako základ kázání biblický citát, který vybrala německá Ekumenická pracovní skupina pro biblické čtení, a které do svých Hesel přebírá Obnovená Jednota bratrská.

Světlo a voda: to jsou silné symboly pro Boží skutečnost. A vhodné. Světlo je oproti vodě ještě něco základnějšího. Bez slunečního světla by nebylo života. A bez vody by života nebylo. Je to něco základního: Jako Bůh, jako boží milost pro člověka. Tyto obrazy se v našem dnešním čtení zvláštně propojují. Mluví se zde o zvláštním světle a zvláštní vodě: Světlo Boží v Novém nebeském Jeruzalémě vyřadí z provozu všechna klasická lidská svítidla. Naproti tomu však v tom nebeském městě bude „řeka živé body“, která bude napájet nebeské stromoví, které bude dávat nebeské ovoce.

II.

Živá voda: co si představíte? Možná někoho z vás představy a asociace zavedou do světa pohádek. Třeba do pohádky Zlatovláska, kde se vypráví o vodě živé a vodě mrtvé. Jedna hojí, druhá navrací do života. Mrtvou se poleje useknutá hlava, aby přirostla k tělu, živou se tělo poleje, a člověk obživne. V pohádkách bývá živá voda symbol lidské žízně po nesmrtelnosti, ovšem v tomto konečném světě. Po věčném zdraví. Takovou živou vodu asi dnes hledají mnozí. Ať přeneseně – mám na mysli naděje v úspěchy přírodních věd a medicíny, co se týče léčení nemocí a prodlužování života; či naděje vkládané v jiné způsoby prodlužování života. A nebo doslova: živá voda nás může zavést také do kontextu alternativní medicíny a esoteriky. Zde se nazývá mrtvou vodou voda kyselá (acidická) a živou (nebo také aktivovanou či alkalickou) vodou voda zásaditá. Od níž se očekávají také blahodárné účinky na lidské zdraví. A nebo: živá voda může být docela obyčejně voda pitná, opak vody špinavé, znečištěné.

Ovšem v bibli je živá voda obraz duchovní, Božské skutečnosti. A – jak naznačují i obrazy nebeského Jeruzaléma – ta má s vodou našeho světa společného jen to, že je nezbytná. Nutná. Tak jako je voda nutná k přežití všeho živého, tak tato Božská voda života je nutná k duchovnímu životu, duchovnímu přežití. Zde, v našem pozemském životě, i za hranicemi smrti. Je to „pramen vyvěrající k životu věčnému“, jak se píše v Janově evangeliu (J 4, 14). Živá voda – je něco, co s tou pozemskou vodou, s H2O, nemá nic společného.

Ovšem bylo by příliš jednostranné chápání duchovnosti, která by chtěla zapomenout na tu pozemskou vodu a vůbec vše pozemské. Víra rozeznává celou naši skutečnost jako Boží stvoření. To znamená také vděčnost za naše stvoření. To znamená také vděčnost za vodu. Té se nedostává na naší zemi v takovém rozsahu, jaký antický člověk vůbec neznal. Obraz vody života: to zostřuje – mělo by zostřovat – vnímavost ke skutečnosti, že se vody mnohým lidem nedostává. Jednak protože je jí nedostatek, jednak protože není zadarmo. To je do jisté míry pochopitelné – čištění, úprava a distribuce vody, něco stojí. Nechci se pouštět do tohoto složitého tématu, ale zmínit je to třeba. S nedostatkem vody bude vzrůstat také její cena. A (doufejme) také vnímavost k tomu, jak cenná skutečnost voda je. A přiznávám, že já sám si tu skutečnou cenu vody asi příliš neuvědomuji. A to nemyslím rozhodně tak, že bych měl tolik peněz, že by pro mě placení za vodného a stočného představovalo zanedbatelný pakatel.

Voda je ta nejcennější látka, co máme. O tom není pochyb. Že voda života, Boží milost, je ještě cennější již tak samozřejmé není. Zvláště když tato cennost je nabízena zdarma.

III.

Boží život, který Bůh s lidmi sdílí pouhou milostí, je zdarma, zadarmo, bez podmínek, bez jakékoliv lidské náhrady. To je ostatně - alespoň teoreticky - známý článek víry, zvláště té naší evangelické. Bůh nedává svou milost, sám sebe, podle toho, do jaké míry je kdo dobrý, slušný, ale právě bez ohledu na to, kdo jaký je. Boží spravedlnost, boží logika, je jiná než ta lidská. Dává to nejcennější zadarmo. Dává to, komu chce a kdy chce.

Ale pozor. Kdo tu vodu živou dostane? Ti příjemci té životadárné duchovní tekutiny jsou ti, kdo „žízní“. Kdyby zde byl řeč o normální vodě, tak by na tom nebylo nic divného, že dostanou vodu žízniví. Nakonec: dříve či později žízeň dostane každý, jakmile má nedostatek vody. To je banální zjištění. Vodu by dostali všichni. Platí to i pro boží milost? ZDE se neříká výslovně, že tuto vodu živou dostanou všichni. V tomto textu se však poměrně jednoznačně předpokládá, že ne všichni po živé vodě žízní. Přeloženo: ne všichni hledají Boha, ne všichni mu důvěřují, ne všichni mu věří. Čteme hrozivý verš: „Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra.“ (Zj 21,8) Neláme zde autor hůl předčasně? Nejsou tito lidé přednostně ti, kdo by měli dostat napít? Autor očividně předpokládá, že tu jsou lidé, kteří definitivně nechtějí z toho pramene pít. Slučuje se to však s křesťanskou vírou?

Naše zkušenost je, že jsou lidé, kteří jsou nepřístupní. U nichž narážíme na zavřené dveře. A ne jen jednotlivci, ne jen mnozí jedinci v předních politických úřadech, ale také lidské instituce a struktury našeho světa. A tak si řekneme: Očividně i Bůh se svou nabídkou „vody živé“ naráží na neprostupnou zeď. Bůh přitom respektuje lidskou svobodu uzavřít se před Bohem.

Které lidi měl před očima autor Jan? Celá kniha Zjevení měla povzbudit víru prvních křesťanů, které kvůli jejich víře a kvůli odmítání císařského kultu, pronásledovalo římské impérium. Autor měl tedy před očima jednak svět pohanský: který ve své většině v jeho očích nežíznil po Boží milosti. Naopak proti ní aktivně bojoval. A pak měl před očima křesťany, kteří se přizpůsobovali. Kteří odpadali od víry. Kteří přestávali žíznit po Bohu. Možná ze strachu, možná z důvodů skepse: jejich Bůh je neochránil před pronásledováním stran totalitního římského státu. Ty Jan volá a varuje: ten pramen nevyschl, i přese vše je k nalezení a je možné z něj pít. Bůh ve světě působí. I když skrytě. Ale již brzy své vítězství prosadí: již brzy se prosadí jeho nebeské město a skoncuje se vším zlým, co kristovce souží. Jan chce, aby jeho bratři zviklaní soužením opět vzali vážně milost a nechali se od Boha opět obdarovat.

IV.

My jsme v jiné situaci: svět je daleko složitější než ten Janův. Nemůžeme tak striktně rozdělovat: tu křesťané, tam pohanský svět. (Jakkoliv jsou situace a místa, kdy takové striktní rozdělení možné je.) Tu křesťané pevně stojící ve víře, tu křesťané odpadající od své víry. Víme, že i v našem nitru se častou rvou různé mocnosti: ty, které nás nechávají žíznit jen po tom, co je viditelné a co se dá osahat, empiricky ověřit. Které nám dávají zapomenout, že život je více, než jen to co vidíme.

S Janem a jeho adresáty jsme však do jisté míry v podobné situaci: v pochybnostech, zda má svět smysl. Zda je tu garant smyslu, zda tu je Bůh, který vede dějiny dobrým směrem do svého království? Máme zkušenost, že tu je mnoho jiných zdrojů posledního smyslu. A ty jiné zdroje smyslu nemusí být jen propadání konzumu. To může být leckdy i propadání věcem neviditelným, duchovním, kdy člověk „žízní“, touží třeba i po Bohu. Ale ukazuje se, ten Bůh je až příliš produkt vlastní představivosti. Ukazuje se, že často to jsou až příliš lidské představy nepokropené, nepokřtěné oblažující Boží milostí. Představy, které nakonec vedou zase do nesvobody a otroctví.

Je to Bůh sám, který dává napít svého života a probouzí žízeň po sobě. Probouzí závislost na sobě. Ten pramen je nevyčerpatelný. Probouzí u nás lidí tedy stále novou žízeň, která koriguje ty naše přirozené žízně a hlady. Touhu nezůstat stát na místě, neustrnout. Žíznit a hladovět po spravedlnosti. Přeju nám v novém roce mnoho této žízně, této touhy po Bohu. Budeme ji potřebovat. Amen.