Boží soud: znamení Jonášovo. Kázání J.Š. z 25. 2. 2018 (Neděle Reminiscere)

  • Posted on: 26 February 2018
  • By: Jiří Šamšula

Mt 12, 38–42     (1. čtení: 1 Kr 10, 1–10.13)

Tehdy [Ježíšovi] (...) řekli někteří ze zákoníků a farizeů: „Mistře, chceme od tebe vidět znamení.“ On jim však odpověděl: „Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání - a hle, zde je víc než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu - a hle, zde je víc než Šalomoun.“

I.

Znáte onu slavnou scénu ze Svěrákova filmu Obecná Škola? Kde ředitel školy oznamuje žákům: „Nastala nám zima a uhodily mrazy. Je nebezpečné sahat, nebo dokonce olizovat kovové předměty jako třeba zábradlí před školou. Neolizujte namrzlé zábradlí. Neolizujte ani namrzlé kliky dveří!“ Střih – a vidíme žáky s přilepenými jazyky na zábradlí, které musí školník vysvobozovat.

Obecná zkušenost, že domluvy, aby člověk nečinil to, co mu škodí, často nejsou nic platné. Naopak ještě často provokují činit to, od čeho odrazují. Z toho by se dala vyvodit moudrost, že člověk je ve svém chybování nepoučitelný. Dobře je to vidět právě na dětech. Ale co se týče lidské nepoučitelnosti, jsou samozřejmě i daleko závažnější příklady než dětská svéhlavost.

Nejen že lidé často býváme nepoučitelní, ale také nespokojení s tím, co máme. Nemám na mysli onu nespokojenost, která je reakcí na nějakou nespravedlnost, na skutečnou křivdu. Myslím na to, když si člověk neváží toho, co má. A neváží si toho tak, že chce stále víc. A když má víc, tak ho to stejně neuspokojí.

Snad se tento pohled dá promítnout „do nebe“ a představit si, zda Bůh také takto nevidí nás. Říká nám: „Neolizujte zamrzlé zábradlí!“ „Poučte se. Buďte vděčni.“ Ale my ho přesto – přeneseně – stále olizujeme, možná právě proto. Jsme leckdy v mnohém nepoučitelní. Často také nepoučitelní ve své nespokojenosti.

Rozdíl tu ovšem je: když člověk člověku se snaží zprostředkovat, aby nečinil to, co škodí, leckdy neumí dát sílu a pochopení pro to, aby jeho moudrost a příkazy byly pochopeny a plněny. Člověk člověku nedokáže zprostředkovat hlubokou vděčnost za život a za to, co máme. To dokáže jen Bůh. Ale i ten v tom jakoby selhával, resp. Tomu často se nedaří prorážet přes hradbu lidské zabedněnosti

II.

Na tento Boží zápas s lidskou zabedněností nás odkazuje i vyprávění o Ježíšových sporech s tehdejšími židovskými náboženskými elitami. Ty v tomto vyprávění touží vidět „znamení“. Jde jim o to, aby Ježíš prokázal, že je opravdu reprezentantem Božího království. Touží po znamení jednoznačném.

Touha zákoníků není upřímně míněna. Ale odkazuje i k opaku: k tomu, že jsou situace, kdy člověk touží po jednoznačném znamení Boží přítomnosti autenticky. Boží přízně. Božího zaslíbení. Kdy člověk v zoufalství volá, a někdy ani ne k Bohu: potřebuje prostě vidět znamení. Zažít změnu. V oblasti osobní, společenské, politické.

Že jejich touha není upřímně míněna, ukazuje Ježíšova reakce. Situace, že by zákoníci toužili po znamení na základě své vědomé nouze, zde není. Ti zákoníci a farizeové chtějí vidět ještě více. Ač už viděli. Jak Ježíš uzdravuje, vymítá zlé duchy. Napravuje. Ale nestačilo jim to. Chtělo by to ještě něco většího, speciálnějšího. Toto ještě není ono. Nebyli spokojeni. „Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše,“ říká jim Ježíš.

Není úplně jednoznačné, co tím Jonášovým znamením může být míněno. Mám za to, že to je především Boží soud. Ten může mít dvojí podobu: Boží mlčení. A nebo Boží promluvení. Které však napoprvé neutěšuje, nedává odvahu. Ale odhaluje, rozkrývá nepříjemnou pravdu o vlastní životní situaci, ale i osvětě, v němž žijeme.

Zde je obojí: Ježíš neučiní žádný mocný čin, který učinil jinde. Nepřistupuje na jejich podmínky. A tímto mlčí. Neprokazuje své Božství. Bůh si nedá přikazovat, jak se má zjevovat. Ježíš mlčí svými činy, ale nemlčí svými slovy. Dává jim tedy nějaké znamení. Jednak jim jednoznačně, ale nepřímo a tvrdě řekne, co si o nich myslí. Jsou zlí a zpronevěřilí, doslova cizoložní.

A také jim Ježíš ukazuje hloubku jejich zatvrzelosti. Dává jim nahlédnout do vlastního odcizení. A sice biblickým srovnáním. Srovnává je s postavami ze starozákonních příběhů, a z dějin Izraele. A ukazuje jim, jak by se sami vlastně měli zachovat, ale jak aktuálně nejednají. A ty vzory, které jim staví před oči, jsou vzory docela zvláštní. „Podívejte se, i tihle jsou na tom lépe než vy!“ Ty vzory jsou totiž postavy , které rozhodně nejsou jednoznačné vzory dobra a víry. Ostatně: které to v bibli a ve starém zákoně zvláště jsou? Kdo je jednoznačným vzorem víry?

Jednak Jonáš a Ninivané. Příběh o Jonášovi asi známe. Zvláštní, až komický prorok, jenž utíká před Hospodinem. Před úkolem, jenž mu Hospodin uložil. Ten úkol nebyl nijak snadný: jít do Ninive, symbolu zla a hříchu, a jeho obyvatelům zvěstovat Boží soud. Prorok se snaží ujíždět na lodi, zjistí se, že kvůli němu se dostala loď do bouře, je uvrhnut do moře, kde ho pozře jakási velká ryba, v jejíchž útrobách dlí tři dny a tři noci. V jejím břiše se kaje, přijme svůj úkol, jde do Ninive a hle: tamní obyvatelé se obrátili. Zázrak. Jen prorok Jonáš z toho nebyl nadšený. Zase měl nějaký problém. Prorok Jonáš v Izraeli rozhodně nebyl žádný velký vzor. Tento poněkud natvrdlý prorok a ti Ninivané, kteří dali na jeho slova, ti budou soudit farizee a zákoníky, experty na víru, ty, kteří by přeci dávno měli poznat, kdo Ježíš je a nechtít po něm žádné znamení. Těm by měl stačit náznak a narážka, ale oni jsou natvrdlí, i když se jim věci říkají naplno.

A nebo ona královna jihu. Zde Ježíš upomíná na jiný biblický příběh: jak královna ze Sáby přišla navštívit krále Šalomouna. Král Šalomoun proslul svou moudrostí, bohabojností, správou chrámového kultu. Byl to však muž velmi rozporuplný, v knihách královských je podroben kritice, že v jeho stáří jeho ženy odklonily srdce k jiným bohům, takže nebylo cele při Hospodinu, jako bylo srdce jeho otce Davida, že Šalomoun chodil za pohanskými bohy, že se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, a neoddal se cele Hospodinu (1 Kr 11,4n.).Ten Šalomoun, který je ztotožněn s mluvčím knihy Kazatel, jenž skepticky hovoří o tom, jak je vše marnost a nic není pod sluncem nového. A právě na tohoto krále se přišla podívat tajemná královna. Možná z Etiopie, možná z Jemenu, každopádně pohanka. Zařazuje se do jedné řady s mágy, co přišli se poklonit malému Ježíškovi, předobraz to všech těch, kteří před tím o Bohu nic netušili a přesto pro něj a pro jeho zvěst byli a jsou otevřeni.

III.

A Ježíš o sobě potom říká: „Zde je více!“ Zde je více než rozporuplný, ale v mnohém ohledu moudrý a autentický Šalomoun. Zde je více než neposlušný, vzteklý, ale vlastně v nějakém ohledu autentický a poslušný Jonáš. A zákoníci a farizeové to nevidí, a ještě chtějí více. A tak se jim dostane jen mlčení a soudu.

Znamení Jonášovo se zdá být tvrdé. Ale má v sobě naději. Na rozdíl od člověka, když Bůh soudí, ať tím, že mlčí, ať tím, že otevírá člověku jeho propastnost, tak ten jeho soud směřuje k lidskému obrácení a odvrácení se od své zlosti a zpronevěřilosti. Člověk nemá zůstat zabedněných zákoníkem, ale má se stát tím kajícím se Ninivanem, či Královnou ze Sáby, říci jako ona: „Požehnán buď Hospodin!“

Znamení Jonášovo, které Ježíš zákoníkům a farizeům v tu chvíli dal, má však i jiný rozměr. Toto znamení je vlastně také odkazem k tomu velkému znamení, díky němuž vůbec věříme v Boha. Jonáš byl tři dny a tři noci ve velrybě, ale dostal se ven, byť to potom s tou vděčností bylo všelijaké. Syn člověka, Kristus, byl tři noci a tři dny v útrobách země, ale potom byl vzkříšen. Bůh promluvil, přiznal se k němu a k nám. Byť se často zdá, že Bůh nemluví, nic do našeho nitra a do našich vztahů od něj neproniká, že buď tu je jen nesmyslnost, či shon a šeď každodennosti, je tu zaslíbení: Bůh opět promluví. A ne jen soudem, ale také potěšením. A tu s opět ukáže, že náš život je více než jen viny, začarované kruhy, starost, únava, práce. Přišel mezi nás ten, kdo je více než Šalomoun, než než Jonáš, více než všechny naše pokusy o nápravu světa, který se zdá být tak nepoučitelný. Díky Kristu můžeme naše životy, naši víru, naše blízké vnímat jako Boží dar, jako znamení jeho byť často nejednoznačného Božího působení. Amen.