Odrážet Boží tvář. Kázání J.Š. při Aliančním týdnu modliteb v Litoměřicích 23.1. 2021

2. Korintským 3,18-4,7 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a […]

Kde se zjevuje Duch, tam je svoboda. Kázání J.Š. z 24.1. 2021 (3. neděle po Zjevení Páně)

2. Korintským 3,171. čtení: 2.Samuelova 22,1-6. 37 Kde je Duch Páně, tam je svoboda. Video I. Téma, které před náš vnitřní zrak staví biblická čtení je svoboda – to je věčné téma. Svoboda – opak nevolnictví, svázanosti, otroctví, represe, útlaku, nespravedlnosti. Svoboda je věčné téma. Politiky, psychologie, víry. Svoboda vnitřní, svoboda našeho nitra, naší duše, našeho „člověka zevnitřního“ (srov. 2 Kor […]

Milost za milostí. Kázání J.Š. a M.O. ze 17.1. 2021 (2. neděle po Zjevení)

Jan 1,14.16.18     (1.čtení: Exodus 33,12-23) A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (…) Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.  Boha nikdy nikdo neviděl; […]

Tři mágové, královna ze Sáby a zjevení. Kázání J.Š. z 10. 1. 2021 (1. neděle po Zjevení Páně)

1 Královská 10, 1-9.13      (1. čtení: Matouš 2, 1–12) I královna ze Sáby uslyšela zprávu o tom, co Šalomoun vykonal pro Hospodinovo jméno, a přijela ho vyzkoušet hádankami. Přijela do Jeruzaléma s velmi okázalým doprovodem, s velbloudy nesoucími balzámy, velké množství zlata a drahokamy. Přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun […]

Milosrdenství. Heslo Jednoty bratrské pro rok 2021. Kázání J.Š. z 3.1. 2021

L 6,36     1. čtení: Lukáš 1,46-55 „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“  Video I. Milosrdenství – to je v letošním roce je ústřední téma hesla Jednoty bratrské pro rok 2021. Pro zajímavost – milosrdenství bylo v roce 2018 ústřední hodnotou naší diakonie, každý rok si tam připomínají jednu ze svých 4 hlavních hodnot jako je společenství, naděje a profesionalita. Rok milosrdenství […]