Drak to prohrál s Michalem! Kázání J.Š. z 2.9. 2018 (14. neděle po Trojici)

Zj 12, 7 – 10      (1. čtení: Zj 12, 1–8)   A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a […]

Odkud (ne)odvozovat vlastní hodnotu? Kázání J.Š. z 26.8. 2018 (13. neděle po sv. Trojici)

Mt 6, 1 – 4      (1. čtení: Mt 5, 13 – 16. 20)   Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu. […]

To by nikdo nečekal! Kázání J.Š. z 19.8. 2018 (12. neděle po Trojici)

Sk 3, 1–10    (1. čtení: Iz 29, 17–24)   Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o […]

Znáš toho, koho uctíváš? Kázání J.Š. z 5.8. 2018 (10. neděle po Trojici)

J 4, 19–27      (1. čtení: J 4, 1–18)   Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“ Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. […]

Zaslechnout Boží volání. Kázání J.Š. z 29. 7. 2018 (9. neděle po Trojici)

Jer 1, 4–10     (1. čtení: Mt 7, 24-28)   Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.” Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: […]