Nebránit Kristovu Duchu. Kázání Filipa Němečka z 22.7. 2018

Lukáš 9, 46-50   (1. čtení: Numeri 11, 24-29)   Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se obírají, vzal děti, postavil je vedle sebe a řekl jim: „Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mne poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten […]

Prvotní církev: náš vzor? Kázání J.Š. z 15.7. 2018 (7. neděle po Trojici)

Sk 2, 41–47   Ti, kteří přijali jeho [Petrovo] slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a […]

Setkání na opuštěné cestě. Kázání J.Š. z 8.7. 2018 (6. neděle po Trojici)

Skutky apoštolské 8, 26–39      (1. čtení: Iz 43,1-7)   Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel […]

Suďte pravdivě, spravedlivě a nejdříve sami sebe. Kázání J.Š. z 24.6. (4. neděle po Trojici)

L 6, 36 – 38. 41–42   Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou mìrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ ( …) Jak to, že vidíš třísku v oku svého […]

Zacheovský nadhled. Kázání J.Š. ze 17.6. 2018 (3. neděle po Trojici)

Lukáš 19, 1–10     (1. čtení: Ezechiel 18, 1–4.21–24.30–32)   Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když […]