Uvažovat nad řízením Božím. Novoroční promluva J.Š. z 1.1. 2021

 „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ (Přísloví 16,9) „Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (List Filipským 4, […]

Ježíš na úřadě. Víra ve všednosti. (Simeon) Kázání J.Š. ze 27.12. 2020 (1. neděle po Vánocích)

Lukáš 2,21–35   Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude […]

Bůh ve chlévě, mezi troskami, mezi námi. Kázání J.Š. a M.O. z 25.12. 2020 (Narození Páně)

Izajáš 52,7-10     Lukáš 2,1-20 Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sijón. Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj […]

Nečekaný adventní zvrat. Kázání J.Š. a M.O. z 13. 12. 2020 (3. neděle adventní)

Rút 1,1-17       Matouš 1, 1-6   Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje a […]

Předjaří před pohádkou Máje. Kázání J.Š. a M.O. ze 6.12. 2020 (2. neděle adventní)

Píseň písní 2, 8-13   Hlas mého milého! Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zídkou, nahlíží do oken, dívá se mřížováním. Můj milý se ozval, řekl mi: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují […]