Boží království. Kázání Zdeňka Bárty z 28.1. 2018

  • Posted on: 29 January 2018
  • By: Jiří Šamšula

Lukáš 17,20-21

(1.čtení: Matouš 20,1-16)

Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: ,Hle, je tu´ nebo ,je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi!"

Jeden katolický teolog (Alfred Loisy) pronesl před sto lety kritický bonmot, který se stal proslulým. Řekl: „Ježíš hlásal příchod Božího království ale místo něj přišla církev.“ ( Jésus annonçait le Royaume, et c'est l'Église qui est venue.)[1] Přišla církev, ve které vládne až příliš člověčina, církev velmi lidská, nedokonalá, hašteřivá… Církev ve všech možných denominacích, jako je třeba ta naše Českobratrská evangelická, která letos slaví svých kratičkých 100 let. Církev je všelijaká. Ale Boží království přichází přes to, přichází navzdory církvi, která mu často sama brání – či řekněme smířlivěji: Boží království přichází nezávisle na církvi, i když často i jejím prostřednictvím.

Ježíš skutečně velmi často mluvil o Božím, respektive nebeském království. To jeho základní provolání, od Jana křtitele převzaté, zní: Změňte se, protože Boží království je vám blízko! Boží vláda, Boží panování bylo samozřejmě základní součástí všech židovských nadějí na lepší budoucí věk. O tomto Božím panování samozřejmě tehdy věřící Židé Ježíšovy doby mohutně diskutovali – jaké bude, kdy přijde, jak si ho mají představovat, co pro ně mají či mohou dělat atd. atd. A samozřejmě, že když Ježíš tak často o něm mluvil, obraceli se také na něho s otázkou, co on si pod tím pojmem představuje.

Tady jen malou poznámku na okraj:

My, současní lidé, míváme někdy pocit, jak naši předkové, tedy i bibličtí pisatelé, prvá církev, Ježíš sám – jak to měli všechno jasné, jak vše věděli, jak to bylo všechno přesně definováno – ale opak je pravdou. Právě v samotném Písmu vidíme, jak vlastně i oni tehdy museli často i bolestně hledat, kde je pravda, kde je Bůh, kde je jeho vladařství. Jak je to s Bohem vůbec!?

A Ježíš na otázky svých vrstevníků říká: Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Hledejte, neustále spolu i s Bohem hovořte, neochabujte, jak ta vdova z Ježíšova podobenství, která usilovala u soudce o své právo. Nemyslete si, že už všechno víte, máte, a nemusíte již o nic usilovat. Nestačí jen plnit literu zákona. Boží vládu je třeba vždy znovu hledat!

Však se také Pán Ježíš nikdy nenechá přimět k tomu, aby podával nějaké definice či ucelené náboženské představy. Nikdy, ani v našem textu, neodpovídá na otázky po Božím království jinak než vyprávěním podobenství, příběhu. Vždycky slyšíme: S Božím královstvím je to jako když…. a teď přijde vyprávění. O dělnících na vinici, o nemilosrdném služebníku, o pokladu ukrytém v poli, o krásné perle, o pleveli mezi pšenicí, o kvasu v těstě, o hořčičném zrnu, o rybářské síti…

Nikdy neslyšíme od Ježíše: Je to tak a tak a běda, jestli tomu někdo nevěří, ale slyšíme: podobné je království Boží tomu a tomu… S královstvím Božím je to tak, jako když… neexistuje u něho žádný zákon, není žádná definice. Boží království nemůžeme definovat, je třeba je hledat, objevovat, rozpoznávat – to ostatní nám bude přidáno při tom usilovném hledání.

Z Ježíšových podobenství i z toho lukášovského textu o království Božím, které je mezi námi, slyšíme, že Boží království není jen něco, co by bylo až po smrti. Boží království je biblický název pro požehnaný, dobrý stav věcí už zde na zemi. Je to název pro to, jak by to s námi mohlo být, kdybychom měli drobet víc rozumu a moudrosti, víc zájmu o to, co je kolem nás, kdybychom byli drobet laskavější, milosrdnější než jsme.

Je to Boží autorita v lidském životě a ve světě. Je to Boží vůle, která když si najde cestu k lidem a prosadí se např. ve vztazích mezi lidmi, tak potom nastává Boží království. Když někomu odpustíme a on to odpuštění přijme, tak jsme ho nechali nahlédnout do Božího království. Tam, kde člověk druhého chápe, respektuje, miluje, snáší ho, žije pro něho, obětuje se, tam pokračuje dílo Ježíše Krista a tam všude přichází ke slovu Boží kralování.

Ježíš ke království Božímu přirovnává ani ne tak tu vinici samu, ale ono podivuhodné jednání jejího majitele. Přesto si ale můžeme představit, že i ta vinice v podobenství je obraz království Božího. A je komické, jak často v životě vycházíme ze stejného předpokladu, jako ti dělníci pracující od rána v podobenství. Totiž, že vinice je dřina. Zatímco my dřeme na Hospodářově vinici, na Božím království, ti, co tu s námi nepracují, si zatím někde užívají, a my o to přicházíme. Jak často se kroutíme moralistickou závistí, když si představujeme, co všechno by se dalo mimo tu vinici podnikat. Co všechno bychom si mohli dovolit, nemít zábrany a svědomí! Máme pocit, že ti později najatí dělníci pak na poslední chvíli ke všemu přijdou lacino. To je přece do nebe volající nehoráznost, našeptává nám naše malorysost! Vzpomeňme na podobné podobenství o marnotratném synu, na toho hodného bratříčka, který nebyl schopen přijmout toho ze dna vracejícího se bratra, protože zatímco on dřel u svého otce, bratr si údajně užíval!

V tom dnešním podobenství však je to všechno jinak: Nevypadá to, že by mimo vinici panovala nějaká záviděníhodná radost. Zatímco ti na vinici pracují na smysluplném díle, ti, co stojí na tržišti světa nemají co na práci a nevědí, co počít se svým časem. Nikdo je nenajal. Stojí nečinně a bezcílně ubíjejí čas. Teprve odchod na vinici tak pro ně znamená nalezení smyslu života. Vinice je v příběhu místem zaslíbeným, kam vidíme ty šťastnější celý den průběžně odcházet.

To, že smíme být povoláni na vinici království nebeského, je naší výsadou, naším nezaslouženým nalezením smyslu našeho konání, ne trpnou obětí. Poté, co si nás na tržišti světa Ježíš najal, smíme s pomocí Boží pracovat na úžasném, smysluplném díle. Našim životům je darováno mít před sebou smysluplný cíl království nebeského, a to již tady a teď.

Podobenství o dělnících na vinici – ostatně jako většina Ježíšových podobenství – je Ježíšovou vědomou provokací. Ježíš chce své posluchače i nás probudit svou představou o spravedlnosti, protože správně předpokládá, že se ta lidská většinová představa se od té jeho představy liší. Příběh si dává záležet, aby všechny posluchače pobouřil. Majitel vinice záměrně vyplácí mzdu nejprve těm posledním, co dělali na vinici jen hodinu, schválně před očima těch ostatních tak, aby ti první určitě viděli to, co budou považovat za nespravedlnost – a aby je to muselo nazlobit. A přiznejme – zlobí to i nás! Stejně jako ta prvá skupina dělníků máme pocit, že se tu děje něco divného při rozdílení odměn. Vždyť je to nehorázné: my se pořád lopotíme, a pak si někdo přijde na poslední chvíli a je odměněn stejně jako my!

Ježíš nám ukazuje, jak je to s jeho spravedlností. Když je majitel vinice prvními dělníky obviněn z nespravedlnosti, hájí se: je to můj majetek a já si s ním můžu dělat, co chci. A navíc první dostali přesně to, co měli slíbeno. První tím nejsou vyloučeni z jeho spravedlnosti, jde o to, že podobenství nás chce přizvat k tomu, aby se spolu s Bohem radovali, že i ti poslední dostávají tolik, jako první. Podobenství nás zve do stejné velkorysosti, jako má Bůh. Učí nás podílet se na Božím milosrdenství a radosti z něho, učí nás opustit zapšklou závist a vypočítávání vlastních zásluh.

Vždyť to, že se někdo neangažuje pro Boží dobré věci, to není hodné nějakého zvláštního trestu, neboť je trestem již samo o sobě. Je to přesně naopak, než je běžná představa: život bez Boží vlády, hřích, to není nic mámivě sladkého, a smysluplný život není nic trpce tíživého. Boží spravedlnost je opravdu jiná než ta lidská.

Kristovská víra znamená dobrovolné a radostné přidání se k zápasu o správný stav věcí na tomto světě. Je to dobrovolné rozhodnutí a přesvědčení svobodných lidí, kteří jsou ochotni s radostí přijmout do prostoru svobody i ty, kteří přišli později, nebo až na poslední chvíli.

Život zasvěcený do Božích služeb pravdy a spravedlnosti je už sám o sobě odměnou. Cožpak je něco krásnějšího než být přizván ke spolupráci s Bohem? Cožpak je něco důstojnějšího než pracovat na Boží roli? Povolání Boží je milostí, je darem, ne dřinou, za kterou bychom ještě chtěli nějakou zvláštní odměnu.

Kéž nám tato velkorysost Božích dětí, ke které nás podobenství zve, kéž nám vydrží v církvi, i v té naší při jejích stých narozeninách, po celý nastávající rok – a vlastně po celý život!

Amen

[1] Alfred Firmin Loisy (1857–1940) byl biblista a vůdčí představitel tzv. katolického modernismu, což bylo jiné označení pro katolický liberalismus. Modernismus byl pokus vyvést římskou církev z kulturního a myšlenkového ghetta otevřením církve vědě a modernímu myšlení a pokusy o reformy církevní struktury. Tento proud byl jako hereze odmítnut ultraortodoxním papežem Piem X (1835-1914), stoupenci modernismu – mezi nimi i Loisy – byli diskriminováni. Jeho známý výrok pochází z knihy L’évangile et l’église, Paris 1902. (pozn. ed.)