Zápas o důvěru. Kázání J.Š. a M.O. z 28.2. 2021 (neděle Reminiscere)

Matouš 26, 36-40     (1. Čtení: Matouš 26, 30-35)   Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“ Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte […]

V čem se proměnit, a v čem nikoliv. Kázání J.Š. a M.O. z 21.2. 2021 (neděle Invokavit)

Matouš 4,1-11     Židům 4,12-16   Video   I. Obvykle si na začátku postní doby připomínáme, že je to čas, kdy se máme nechat proměnit. Máme změnit smýšlení. Činit pokání. Máme prožít obrácení v našem životě. Prohloubit svůj vztah k Bohu. To platí. Dnes ale budeme mít před očima ale příběh o Ježíšovi pokoušeném na poušti ďáblem. A tento příběh […]

Následování. Kázání J.Š. z 14.2. 2021 (neděle Estomihi)

Marek 8, 31-38      (1. čtení: 1 Korintským 13)   A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: […]

O naději. Kázání Zdeňka Bárty ze 7.2. 2021 (neděle Sexagesimae)

Židům 11,1       (1. čtení: Matouš 13, 1-15) Video Sestry a bratři, dnes je podle církevního roku neděle  Sexagesimae, to znamená šedesát dní před Velikonocemi a tradiční perikopou je to Ježíšovo Podobenství o rozsévači, které jsme četli jako prvé čtení. Nejprve bych rád řekl dvě poznámky: Poznámka první: Většina výkladů tohoto Ježíšova podobenství se pohybuje většinou v  privátně-etické rovině. Ta […]

Bůh a svět je poklad v hliněných nádobách. Kázání J.Š. z 31.1. 2021 (poslední neděle po Zjevení)

2. Korintským 4, 6-10      1. čtení: Exodus 3,1-8.10.14   Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme […]