Což teprve Bůh! Kázání J.Š. z 11.11. 2018 (3. poslední neděle církevního roku)

L 18,1 – 8     (1. čtení Iz 40,25 – 31)     Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti mému odpůrci.‘ […]

Boží mince. Kázání J.Š. ze 4.11. 2018 (23. neděle po Trojici)

Mt 22, 15 – 22     (1. čtení: Ř 13,1 – 7)   Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky s herodiány, aby řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co […]

Odpustit: darovat čas. Kázání J.Š. z 28.10. 2018 (22. neděle po Trojici. A také 100 let od založení ČSR)

Matouš 18, 23–35     (1. čtení: Fp 1,3 – 11)   „S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a […]

Dobré stvoření. Samozřejmá myšlenka? Kázání J.Š. z 21.10. 2018 (Díkčinění)

1 Timoetovi 4, 1–5     (1. čtení: Gn 1, 26–31)     Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a […]

Loď zvaná církev. Kázání Zdeňka Bárty ze 14.10. 2018 (20. neděle po Trojici)

Matouš 8,23-26     (1.čtení: Žalm 107,1-3;23-32)     Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: “Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!” Řekl jim: “Proč jste tak ustrašeni, malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho.” […]