„Děvče a chlapče, pravím ti, vstaň!“ Kázání J.Š. z 16.9. 2018 (16. neděle po Trojici)

L 7, 11–17     (1. čtení: 2 Tm 1, 7–12)     Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí. Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. Když ji Pán uviděl, bylo […]

Nestarej se!(?) Kázání J.Š. z 9.9. 2018 (15. neděle po Trojici)

Mt 6, 33–34     (1. čtení: Mt 6, 25 – 34)   Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.     I. Text, jenž jsme vyslechli, je opět z onoho známého oddílu Matoušova evangelia, tradičně nazývaného Kázání […]

Drak to prohrál s Michalem! Kázání J.Š. z 2.9. 2018 (14. neděle po Trojici)

Zj 12, 7 – 10      (1. čtení: Zj 12, 1–8)   A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a […]

Odkud (ne)odvozovat vlastní hodnotu? Kázání J.Š. z 26.8. 2018 (13. neděle po sv. Trojici)

Mt 6, 1 – 4      (1. čtení: Mt 5, 13 – 16. 20)   Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu. […]

To by nikdo nečekal! Kázání J.Š. z 19.8. 2018 (12. neděle po Trojici)

Sk 3, 1–10    (1. čtení: Iz 29, 17–24)   Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o […]