Ne-pokoj. Kázání Filipa Němečka z 9.2. 2020 (Neděle Sexagesimae)

Matouš 10, 34-39     (1. čtení: Gn 21, 8-21)   Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž […]

Meditace o hranicích a jejich překonávání. Kázání J.Š. z 2. 2. 2020

Matouš 8, 5 – 13     (1. čtení: Římanům 1,13–17)   Tu když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. […]

Církev: klinika, kde se odehrává uzdravení. Kázání Tomáše Matějovského z 26.1. 2020

Mt 10, 1-4     (1. čtení: Gn 17, 1-9)     Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a […]

Boží sláva proměňuje. Kázání J.Š. z 19.1. 2020 (2. neděle po Zjevení)

Jan 2, 1 –11    (1. čtení: Exodus 33,18–23)   Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš, ženo! Ještě nepřišla má hodina.“ Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám […]

Paradox modlitby. Kázání Paula Tillicha proslovené 12.1. 2020 v Litoměřicích (1. neděle po Zejvení)

Římanům 8, 26–27     (1. čtení: Římanům 8,18–27)   Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.   I. Tento oddíl listu Římanům o […]