Máš talent! Kázání J.Š. z 1.8. 2021 (9. neděle po sv. Trojici)

Matouš 25,14-30     (1. čtení: 1. Korintským 12,27-13,8)   Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven (=talentů), druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i […]

Křest jako Boží nálepka. Kázání J.Š. z 25.7. 2021 (8. po Trojici, bohoslužba se křtem)

Římanům 6, 3 –11     (1. čtení: Jan 1,1-14)   Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, […]

Neboj se! – podruhé. Elijáš a vdova. Kázání J.Š. z 18.7. 2021 (7. neděle po Trojici)

1 Královská 17,1-16     (1. čtení: Jan 6,28-35)   Elijáš Tišbejský  z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: „Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo.“ I stalo se k němu slovo Hospodinovo: „Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu. Z potoka […]

Izajáš, Hospodin a Luca: Neboj se! Kázání M.O. a J.Š. z 11.6. 2021 (6. neděle po Trojici)

Izajáš 43,1-7      (1. čtení: Římanům 5,6-11)   Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.  Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal […]

Rozloučit se se vším. Kázání J.Š. ze 4.7. 2021 (5. neděle po Trojici)

L 14, 25–33     (1. čtení: Mt 7, 21–28) Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. […]