Blažená super-vize. Promluva J.Š. při Aliančním týdnu modliteb v katedrále sv. Štěpána 13.1. 2019

(1 J 1, 1–4) 1. Tématem tohoto posledního setkání v rámci ekumenického týdne je„Jednota ve vizi“. Nejdřív  dovolte krátké obecnější zamyšlení nad slovem vize. Slovo je to dnes hojně užívané. Snad by se dalo říci, že je to slovo módní. Užívají je firmy, neziskové organizace, které formulují své hodnoty a vizi.  Ale i politické strany a instituce. To slovo většinou […]

Nebraň se! Kázání J.Š. z 13.1. 2019 (1. neděle po Zjevení – Křtu Páně)

Mt 3,13–17     (1. čtení: Mt 3, 1 – 12)   Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá.“ […]

Mír. Kázání J.Š. z 6.1. 2019

Kol 3,15     (1. čtení: Ž 34,13–23)     „A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.“     I. Dnešní biblické texty spojuje slovo pokoj, ono hebrejské šalom. Šalom: které se v moderní hebrejštině užívá také jako běžný pozdrav, něco jako naše Ahoj! Je to slovo, které […]

Proč Bůh člověkem? Kázání J.Š. z 25. 12. 2018 (Narození Páně)

J 1,14      (1. čtení: L 2, 1–20)   „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“   I. Evangelista Jan shrnul vánoční příběh do jediné věty: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Vyjádřil tak ústřední zvěstí Vánoc: Bůh se stal člověkem, […]

Změna smýšlení. Kázání J.Š. z 16.12. 2018 (3. neděle adventní)

Mk 1, 2–4     (1. čtení: Iz 40, 1–11)   Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“   I. V předminulém […]