Očekávejte! Kázání J.Š. a M.O. z 28.3. 2021 (Květná neděle)

Židům 11,1-3     (1. čtení: Jan 12,12-19)   Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Online I. Minule jsme přemýšleli nad příběhem o Petrově […]

Ohřát se u ohně: Petrovo zapření. Kázání M.O. a J.Š. z 21.3. 2021 (neděle Judica)

Lukáš 22,31-34.54-62     (1. čtení: Matouš 14, 22-32) Online  I. Na veleknězově dvoře plápolá oheň. Sedí u něj lidé a ohřívají se. A hle, tu si k nim přisedá kdosi neznámý. Raději mlčí, kdyby promluvil, prozradil by se. Brzy bude ráno. Na dvoře je ale rozruch. Přivedli toho, kdo denně sedával na nádvoří chrámu a učil, čeřil stojaté vody, rozehříval srdce […]

Co ještě není vidět? A co už ano? Kázání J.Š. a M.O. z 14.3. 2021 (Neděle Laetare)

Jan 12, 17-24     (1. čtení: Izajáš 54,7-10)  Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu z vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: „Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním.“ Někteří z poutníků, kteří se přišli o […]

Uzdravení uprostřed temnoty. Kázání J.Š. ze 7.3. 2021 (neděle Oculi)

Lukáš 22,47-53     (1. čtení: Matouš 26,47-56) Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil.  Ježíš mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?“  Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli co nastává, řekli: „Pane, máme se bít mečem?“  A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a […]

Zápas o důvěru. Kázání J.Š. a M.O. z 28.2. 2021 (neděle Reminiscere)

Matouš 26, 36-40     (1. Čtení: Matouš 26, 30-35)   Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“ Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte […]